" />
nl fr
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 
 
 
 1. Toepassingssfeer
Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten, erkent de medecontractant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze als een integrerend bestanddeel van onze overeenkomst te aanvaarden.
Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ons, zijn alle andersluidende voorwaarden der medecontractant niet toepasselijk en niet tegenstelbaar. Bijzondere voorwaarden door ons aanvaard, hebben geen andere uitwerking dan op hun specifiek gebied en doen voor het overige geen afbreuk aan deze algemene voorwaarden.
 
 1. Tarieven, catalogen, nota's, offerten, publiciteit
De tarieven, catalogen, nota's, offerten alsook de publiciteit onder welke vorm ook, zijn vreemd aan de huidige overeenkomst; zij worden slechts ter aanduiding gegeven en zijn niet bindend voor ons.
 
 1. Prijs
Ingevolge economische schommelingen die kunnen voorkomen tussen het opgeven van de bestelling en haar uitvoering, worden de prijzen slechts ter aanduiding gegeven behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. De toegepaste prijs is deze van het tarief dat in voege is op de dag van de levering.
De prijs wordt netto betaald, hoofdens levering op onze zetel.
 
 1. Leveringstermijn
De leveringstermijnen worden enkel ten titel van benaderende inlichting gegeven maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen.
 
 1. Levering
Bij gebreke voor de medecontractant, de levering in ontvangst te nemen binnen een termijn van 15 dagen, te rekenen van het bericht dat hem daartoe door ons wordt gegeven, behouden wij ons het recht voor om, ofwel gedwongen uitvoering van het contract te eisen, hetzij de ontbinding ervan ten laste van de medecontractant.
 
 1. Klachten
 1. Alle klachten op leveringen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen. Reactie vanwege ons op een laattijdige klacht, impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
  Wanneer een klacht omtrent een gebrekkige levering werd erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling, of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook nadrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit.
 2. Alle klachten op facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 3 dagen na de factuurdatum.
 
 1. Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar.
In geval van niet-betaling op de vervaldag, worden alle facturen op naam van de medecontractant uitgeschreven, onmiddellijk opeisbaar.
Bij niet-eerbiediging van eventuele betalingstermijnen, wordt de totale schuld ineens opeisbaar.
De uitgifte van wissels beoogt geen afwijking op deze bepalingen.
 
 1. Verwijlintrest
In geval van niet-betaling van welkdanige som, verschuldigd wegens huidige overeenkomst, op zijn vervaldag, zal deze som van rechtswege en zonder aanmaning, rente opleveren, berekend op basis van de wettelijke intrest op het ogenblik van de vervaldag vermeerderd met 3%.
Eventuele afkortingen, worden eerst ten aanzuivering van vervallen renten aangewend.
 
 1. Verhogingsbeding
In geval van niet-betaling binnen de 30 dagen, volgende op de vervaldag of ingeval van toepassing van art. 5, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met 12%, met een minimum van 150 EUR  en een maximum van 2.500 EUR.
 
 1. Administratiekosten
In geval van facturatie onder de 150 EUR; zal een bijkomend recht geïnd worden van 150 EUR.
 
 1. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven onze volledige eigendom tot de algehele betaling ervan, eventuele verwijlintresten en verhogingsbeding inbegrepen.
Niettegenstaande dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud, zijn alle risico's betreffende het goed aan de medecontractant onmiddellijk overgedragen.
 
 1. Kosten
Alle innings- en protestkosten, evenals eventuele vervoerskosten, zijn ten laste van de medecontractant.
 
 1. Specifieke voorwaarden voor glasfolie
 
 1. Algemeen
 1. Plaatsing :
Plaatsing is voorzien in een residentiële omgeving met toegang tot de vensters zonder gebruik van ladder of stelling. Zoniet zal de offerte specifieke voorwaarden vermelden.
Plaatsing zal gebeuren tussen 9.00 en 17.00 van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen. Een plaatsing hierbuiten zal onderhevig zijn aan een prijssupplement, vermeld in de offerte.
De plaatsing is voorzien voor vensters zonder onderverdeling en van rechthoekige of vierkante vorm (behalve indien anders gespecifieerd in de offerte). Elke andere vorm zal deel uitmaken van specifieke opmerkingen in de offerte.
Het kan zijn dat enkele onvolmaaktheden aanwezig zijn, dat fijne stofjes, vuiltjes enz…. zich tijdens de plaatsing tussen het glas en de film vestigen. Deze zullen vervolgens vervagen en zullen met het blote oog onzichtbaar zijn volgens de normen voor glaspartijen.
Buitenplaatsingen zijn meer onderhevig aan stof en vuil, het kan dus zijn dat kleine onvolmaaktheden zichtbaar blijven, zonder doorkijk te hinderen.
Het is mogelijk dat kleine heldere sporen (te wijten aan de metalisatie) zichtbaar blijven onder bepaalde hoek, tijdens een specifieke lichtinval. Dit is normaal.
De klant verzekert zich van de properheid van de vensters en de kamers om de plaatsing niet in het gedrang te brengen. Raamdecoratie, gordijnen, lamellen, stores, zonnescherm… moeten door de klant verwijderd worden om de plaatsing niet te hinderen.
De vensters moeten gereinigd en ontvet zijn. Dit kan door onze diensten gedaan worden mits supplement : een bestek zal op voorhand opgemaakt worden.
De vensters mogen geen sporen bevatten van verf, zelfklevers, diverse bekleding of oude film.
Indien wij om een of andere reden niet kunnen plaatsen, zal een supplement van 10% van de bestelling, met een minimum van 150 EUR, gefactureerd worden voordat een nieuwe afspraak gemaakt wordt.
De ruimte en omgeving van de te behandelen vensters moet toegankelijk zijn, geen enkel object mag zich in de werkruimte bevinden.
 
 1. Voorzorgen en verbintenissen van de klant
De klant verbindt er zich toe de vensters niet te wassen binnen de 30 dagen volgend op de plaatsing om een correcte droging van de film toe te laten. De film is behandeld tegen krassen maar blijft gevoelig aan sneden en inslagen van snijdende, schurende of scherpe voorwerpen. Deze beschadigingen zijn niet gedekt door de garantie.
Daarna dient er rekening te worden gehouden met het reinigen van de ramen aan de zijde waar de folie geïnstalleerd is. Voorzichtigheid is geboden aangezien gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen en zandkorrels de folie onherroepelijk kunnen beschadigen.
Het gebruik van milde zeepsoorten en zachte gereedschappen is aanbevolen. Het is raadzaam om de desbetreffende ruitenwassers van het pand op de hoogte te brengen van de aangebrachte folie. Hierdoor kunnen zij hun werkwijze indien nodig aanpassen zodat de levensduur van de folie gewaarborgd blijft.
 
 1. Garantie :
Wij verbinden er ons toe om goederen te leveren die conform zijn aan de technische specificaties van de fabrikant en om eventuele defecte goederen te vervangen door een gelijkaardig of evenwaardig product uit ons gamma. In geen enkel geval kan ons bedrijf verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade van om het even welke natuur, die het direct of indirect gevolg zou kunnen zijn van een slechte toepassing van het product of zijn onvolkomen gebruik
Wij raden de gebruikers aan om vooraleer het product te installeren, zich ervan te verzekeren dat het product volledig aan het vooropgestelde gebruik voldoet en het op voorhand te testen, van die aard zich te beschermen voor verantwoordelijkheden en risico’s bij het plaatsen van dit soort films. Wij aanvaarden geen enkele terugzending van goederen, zonder ons vooraf schriftelijk gegeven akkoord. De op maat gesneden films zullen nooit teruggenomen worden.
 
De garantie op de film zal toegepast worden op het gebruik conform aan de beschrijving op de technische fiche van de fabrikant. Zij zal niet worden toegepast indien de onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd. De fabrieksgarantie is van toepassing. Elke film heeft zijn eigen kenmerken, dus raadpleeg de technische fiche van de fabrikant en respecteer de gebruiksvoorwaarden.
Indien het product defect is, wordt geen andere vergoeding toegekend dan de vervanging van de film. Indien blijkt dat de plaatsing niet correct werd uitgevoerd, dan zal de garantie nietig zijn. De garantie zal niet van toepassing zijn in geval de klant de correcte zorgen voor het product verwaarloost. De klant zal er zich van verzekeren geen enkele thermische choc aan het behandeld glas te doen ontstaan (een hitte- of koudebron dichtbij het raam of een grote schommeling tussen binnen- en buitentemperatuur of een foutje in het glas zou in extreme omstandigheden kunnen leiden tot glasbreuk). Alle andere aanvaardingen van verantwoordelijkheid of van vergoedingen zijn uitgesloten.
 
De klant verbindt er zich toe om de normen en voorschriften te respecteren die van toepassing zijn op het gebouw waarover hij beschikt als huurder of waarvan hij eigenaar is. In geen enkel geval zal VONCK deco verantwoordelijk worden gesteld voor een terugstelling in conforme of  oorspronkelijke staat van het gebouw en zal in geen enkel geval tussenkomen in de kosten voor deze terugstelling in oorspronkelijke staat.
 
 1. Leveringstermijn
De leverings- of interventietermijn  worden enkel ten titel van benaderende inlichting gegeven, en de eventuele vertragingen geven aan de klant niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen of de dienstenprestatie te weigeren of schadevergoeding of intresten te eisen.
 
 1. Verkoopprijs
Onze offertes zijn dertig dagen geldig, de prijzen zijn in euro. De prijzen zijn zonder BTW, tenzij specifiek vermeld in onze offerte.
Een deelname in behandelingskosten zal daarbovenop gefactureerd worden voor elke bestelling onder een zeker bedrag; dit bedrag is vastgelegd op 120€ zonder BTW.
Behoudens anders bepaald zijn onze facturen voor geplaatste film betaalbaar : 50% bij bestelling,  het saldo op de dag van de plaatsing. Een bestelling kan geweigerd worden indien het voorschot van 50% niet betaald werd. Een vergoeding van 10% van het bestelbedrag zal gefactureerd worden, met een minimum van 150€.
Voor een eerste bestelling, is contante betaling vereist. Geen enkel disconto is toegekend voor contante betaling.
Elke bestelling zonder plaatsing (versnijding of gehele rol) zal bij de bestelling in zijn integraliteit betaald worden, vóór versnijding en ontvangst/verzending van de goederen. Zonder betaling bij de bestelling behoudt VONCK deco zich het recht de bestelling te annuleren.
VONCK deco behoudt de volledige eigendom van de goederen tot aan de complete betaling van het gefactureerde bedrag; tot aan deze datum worden de geleverde goederen beschouwd zoals in bewaring gegeven en de klant draagt alle risico’s van schade die zij kunnen ondergaan of veroorzaken van om het even welke oorzaak.
Alle bestellingen die niet worden afgehaald binnen de 3 maand na de afgesproken datum van levering of plaatsing, en dit na herhaalde aanmaningen, worden geannuleerd. De goederen blijven eigendom van VONCK deco, betaalde voorschotten worden niet terugbetaald.
Alle kosten voor inkisting, verpakking en bescherming van de goederen, net als de transportkosten, zijn ten laste van de klant.
 
 1. Verkoop via e-commerce website (bijkomende clausules)
Door te bestellen op de website, accepteert de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van VONCK deco en accepteert de klant het gebruik van zijn gegevens om de bestelling te behandelen.
VONCK deco is niet verantwoordelijk voor het gebruik van op frauduleuze wijze verkregen klantengegevens door derden.
De verpakking kan verschillen van de foto, de kleuren van de producten kunnen lichtjes afwijken van de kleuren op de foto.
De aankopen worden verpakt met de grootste zorg, en met beschermmateriaal. De aandacht die besteed wordt aan deze verpakking laat toe een levering aan te bieden in de beste condities.
De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen en moet zich verzekeren van de volledigheid van de bestelling bij de ontvangst van de coli in het bijzijn van de persoon die de levering uitvoert om desgevallend een afwijzing te doen.

In de veronderstelling dat de koper een of andere twijfel zou hebben over de staat of de inhoud van de bestelling, kan hij de goederen weigeren bij de ontvangst ervan. Elk geweigerd product moet aan de transporteur teruggegeven worden in zijn geheel en in zijn originele verpakking. 
De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 
De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal de koper contact met de transporteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak te maken of een afhaling te regelen bij de transporteur. Eventueel bijkomende kosten zijn ten laste van de koper.
De verkoper verkoopt de producten van de fabrikant in vertrouwen met de gegevens die door deze laatste werden verstrekt. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de verschillen tussen het product en de omschrijving van de fabrikant.
Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading (deze lijst is niet gelimiteerd). In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.
 
De installatie van glasfolie verondersteld een voorkennis van de vensters. De koper informeert zich vooraf bij de vensterfabrikant voor de compatibiliteit en respecteert de gebruiksnormen. De koper respecteert de gebruiks- en bewaringsvoorschriften uit de technische fiches van de fabrikant.
De informatie op de site is van nature algemeen. Deze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan door de website-bezoeker niet beschouwd worden als persoonlijke, professionele of juridische raadgeving.
De artikels worden aangeboden binnen de beperking van beschikbare voorraad. Bijgevolg, als een besteld product niet beschikbaar is, dan houdt de verkoper er zich aan dat zo spoedig mogelijk te melden. Een bevestiging van de bestelling zal toegestuurd worden naar de koper van zodra de bestelling bekrachtigd is. Dit neemt plaats vanaf de ontvangst en de validatie van de betaling. Bij gebrek aan ontvangst en validatie van een betaling binnen een termijn van tien (10) dagen, annuleert de verkoper de bestelling. De verkoper behoudt het recht om elke bestelling te annuleren die niet kan worden uitgevoerd en behoudt het recht een bestelling te weigeren of haar te onderwerpen aan bijkomende voorwaarden. Elke aankoper die een aankoop doet via de website verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor zijn daad van aankoop.
Enkel de definitieve bekrachtiging van de bestelling is een contractuele binding naar de koper.
 
De aangeduide prijzen op de site zijn inclusief BTW en kunnen door de verkoper aangepast worden zonder voorafgaande mededeling. De betaling zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen en voorwaarden van de partner die verantwoordelijk is voor dit punt.
Behoudens tegenstrijdige aanduiding bevatten de aangeduide prijzen geen verzendkosten. 
De verkoper verbindt zich tot het aanwenden van alle mogelijke middelen om de aangeduide levertermijnen te respecteren. Als hij op de hoogte wordt gesteld van een laattijdige levering, zal hij de klant daarover zo spoedig mogelijk berichten.
Alle producten die door VONCK deco worden aangeboden, zijn zo getrouw, volledig en precies mogelijk beschreven en voorgesteld. De promoties en de prijzen zijn geldig op de dag dat ze zijn voorgesteld op de site. VONCK deco verwerpt elke verantwoordelijkheid in het geval dat, ondanks alle inspanningen, zich een of andere fout zou bevinden in de productencataloog.
Alle door VONCK deco aangeboden producten zijn conform met de Belgische wetgeving. In geval van twijfel, worden buitenlandse kopers geacht na te gaan of hun aankoop conform is aan hun eigen nationale wetgeving. De landen die onder het aanbod van VONCK deco vallen zijn de volgende: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Italië en het Groot Hertogdom Luxemburg.
VONCK deco kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld van het verkeerd en ongerechtvaardigd gebruik van de aangekochte producten door de koper evenmin als de eventuele materiële of lichamelijke schade aan derden ten gevolge van een ongerechtvaardigd of illegaal gebruik van aangekochte goederen zowel via de site als rechtstreeks aangekocht bij VONCK deco.
Overeenkomstig de van kracht zijn de Belgische wetgeving, mag de koper binnen de veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat hij wenst af te zien van de aankoop. Dit intrekkingsrecht is niet toepasbaar op producten die aangeduid zijn als « op maat ».
De producten moeten teruggezonden worden in hun intacte originele verpakking, vergezeld van het geheel aan bijbehoren en bijschriften, in hun originele staat zijn en vergezeld van hun factuur, retourborderel (met retournummer).
Als de koper wenst gebruik te maken van het teruggaverecht, moet hij de verkoper contacteren, ofwel via het mailadres info@vonckdeco.be, ofwel per post aan het postadres, en laten weten dat hij een gedeeltelijke of volledige bestelling wenst terug te zenden. In geval van akkoord, stelt de verkoper dan een retourborderel ter beschikking aan de koper met een retournummer en het adres voor de terugzending van de goederen. Vanaf ontvangst van het retournummer heeft de koper een termijn van maximum vijf (5) dagen de tijd om de goederen terug te sturen met het retournummer zichtbaar aan de buitenkant van de verpakking. De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de koper, evenals de verantwoordelijkheid voor het transport. Geen enkele terugzending zal worden aanvaard zonder voorafgaand akkoord en zonder retourborderel. Als de koper deze procedure niet respecteert, wordt een administratieve kost van minimum €10 excl. BTW aangerekend voor extra beheer en behoudt VONCK deco het recht om de retour definitief te weigeren.
In geval van geweigerde teruggestuurde retour: indien de koper de goederen toch terug wil, dan kunnen die opnieuw worden opgestuurd, met alle kosten voor verpakking en verzending ten koste van de klant. Die kosten zullen voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de klant. Enkel verzending is mogelijk, geen afhaling. Dit moet binnen de vijf (5) werkdagen schriftelijk gemeld worden, en de verzending moet gebeuren binnen de tien (10) daaropvolgende werkdagen, zoniet worden de goederen 30 dagen na retourweigering eigendom van VONCK deco.
De verkoper verbindt er zich toe binnen de dertig (30) dagen de betaalde som van de bestelde goederen terug te storten, of een defect product te vervangen.
 
In geval van geschil, wordt er eerst naar een minnelijke oplossing gezocht. De zoektocht naar een minnelijke oplossing onderbreekt niet de contractuele garantie, maar onderbreekt wel de actietermijnen waarvan de klant geniet.
 
VONCK deco garandeert in geen enkel geval de goede werking van zijn site of van de site van CCV. De verkoper kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel ongemak dat de koper hierdoor zou ondervinden, noch door tijdelijke onbeschikbaarheid van de site, noch voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, door het raadplegen van de site of het gebruik van de diensten die hij aanbiedt. VONCK deco kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor alle directe of indirecte schade, bijzondere of andere, voortvloeiend uit het gebruik van deze site of uit een van de naar verwezen sites, volgend uit de activatie van links of hyperlinks die hij bevat, evenmin als andere potentiële schade, die bevatten, op onbeperkte wijze : het verlies, gedwongen onderbreking, schade aan programma’s of aan andere gegevens van het informaticasysteem, aan de apparaten, aan de software of aan andere uitrusting van de bezoeker. De website kan hyperlinks bevatten die doorsturen naar websites of naar pagina’s van derden of waarnaar hij onrechtstreeks verwijst. Het feit van links te creëren naar sites of naar derden pagina’s brengt geen goedkeuring mee van hun inhoud. VONCK deco heeft geen enkele controle op de inhoud en de karakteristieken van deze sites en, heeft bijgevolg, geen enkele verantwoordelijkheid hierbij of betreffende een of andere schade resulterend uit hun gebruik.
 
 1. Specifieke voorwaarden voor stores, raamdecoratie
Ook paragrafen 13.1.c), d), e) (glasfolie) en 14. zijn hier van toepassing.
De stores hebben een garantie van twee jaar, behalve bij andere melding op de offerte. De klant kan enkel aanspraak maken op vervanging of reparatie van de defecte onderdelen. De garantie omvat de fabrikatiefouten en dekt geen gevolgen van een verkeerd gebruik. Valt buiten garantie: elke aanpassing aan het originele product zonder toestemming van de verkoper, slecht onderhoud of verwaarlozing, een slechte installatie door de klant of elk ander gebruik dat niet strookt met de specificaties van het product.
De prijs van de stores is gemaakt op basis van de gegevens door de klant verstrekt. Na de bestelling en ontvangst van het voorschot, zal de nauwkeurige opmeting bij de klant gebeuren en de prijs kan aangepast worden indien de klant afmetingen wijzigt of indien tot dan toe ongekende factoren bijkomende kosten meebrengen. De klant aanvaardt dat er boorgaten zullen gemaakt worden om de stores te bevestigen, behoudens andere vermelding op de offerte. Indien de drager onzichtbare kenmerken heeft die de bevestiging van de stores beïnvloeden, dan moet de klant VONCK deco hiervan verwittigen en de technische details meedelen zodat de meest geschikte manier van bevestiging kan worden gebruikt. Eventuele schade ten gevolge van ontbreken van zulke communicatie valt onder verantwoordelijkheid en ten koste van de klant.
Voor stores met kettingen en koorden is het de verantwoordelijkheid van de klant om die ontoegankelijk te maken voor kinderen, ouderen, gehandicapten, ... om elk ongeluk te vermijden. De klant aanvaardt elke verantwoordelijkheid van gebruik en handeling die een ongeluk teweegbrengt en zal geen enkele schadevergoeding eisen aan VONCK deco.
 
 1. Verantwoordelijkheid
De garantie, dat er geen thermische breuk kan gebeuren bij en na het plaatsen van raamfolies, wordt door de fabrikant en VONCK deco uitgesloten. Glasbreuk kan ontstaan op om het even welke glaspartij, zelfs niet bekleed met folie. Eventuele gebreken, randbeschadigingen, ongepolijste glasranden of een slechte constructie kunnen de kans op glasbreuk verhogen. Het frame zelf, of voorwerpen in het frame, zoals schroeven, blokjes en spijkers kunnen de normale thermische uitzetting verhinderen. Het is in de praktijk niet mogelijk om op voorhand de conditie van het raam met volledige zekerheid in te schatten, namelijk door verborgen elementen en mogelijke kleine barsten en krassen al aanwezig in het glas. Glas is een gevoelig materiaal, glasbreuk kan het gevolg zijn van krassen, steenslag of beschadiging van andere voorwerpen... Schaduw, verwarmingselementen, afkoeling systemen of voorwerpen die te dicht bij het glas zitten kunnen ook glasbreuk veroorzaken. Daarom kan VONCK deco niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele glasbreuk.
VONCK deco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de technische gegevens en de waarborg van de producten en verwijst naar de garantie van de fabrikant. Die gegevens worden door VONCK deco gecommuniceerd in goede trouw aan zijn klanten. Vertaalde documenten aangepast voor de gedekte markten zijn louter informatief en betekenen geen juridische bekentenis. We verwijzen naar de originele documenten van de fabrikant voor technische gegevens en waarborg.
In het geval van defect product wordt de waarborg beperkt tot vervangen van de folies alleen. De waarborg dekt geen glasbreuk, joints, schade van slecht onderhoud.
Bij levering van de folies alleen raden we de gebruikers aan om te zorgen dat het product voor de voorziene toepassing geschikt is. We raden gebruikers aan om testen uit te voeren om zeker te zijn dat het product geschikt is voor hun omgeving. De klant moet nazien dat het product conform is met de voorschriften van de fabrikant van de drager waarop de folie geplaatst is. We zijn niet verantwoordelijk voor corporele of materiele schade van elke aard, die het gevolg zou zijn van het gebruik van de folies.
We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij het verwijderen van de folie. Kosten voor het verwijderen van de folie zijn ten laste van de klant.
VONCK deco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor glasschade in het geval dat de constructie is gebouwd met glas en materialen die niet geschikt zijn voor de toepassing.
Elk antwoord op een lastenboek of op een voorschrift van een aannemer of architect impliceert de verantwoordelijkheid van deze laatste in de productkeuze. VONCK deco zal de werken uitvoeren volgens de aanvraag of het voorschrift en de keuze van de architect en/of aannemer of bouwheer respecteren. VONCK deco kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze keuze en voor de resulterende schade en gevolgen die te wijten zijn aan de ongeschikte keuze van de vereiste producten.
 
 1. Bevoegdheid
Niettegenstaande elk strijdig beding, is alleen de rechtbank van onze zetel bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen welke voortvloeien uit huidige overeenkomst evenals deze in verband met de toepassing van huidige voorwaarden.
De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.
 
Vonck deco
Saffelbergstraat 31
B-1750 Lennik
België
BTW: BE0748.367.668
info@vonckdeco.be
 
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.